ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

Display # 
Title
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.6
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร หมู่ที่4
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 6
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร ม.4
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกอก หมู่ที่ 4 -ถนนบ้านนาแก้ว หมู่ที่1
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอก หมู่ที่4
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเสริมลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านนาแก้ว หมู่1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร จากบ้าน นายสมศักดิ์ บุตรน้ำเพชร - ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารหอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านกอก
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.และขยายผิวจราจร คสล.บ้านกอก หมู่ที่ 4