Display # 
Title Author Hits
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Written by Super User 83
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 Written by Super User 57
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) Written by Super User 171
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 Written by Super User 257
โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 Written by Super User 233
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานผู้ปฏิบัติ จากสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ (นักวิชาการจัดเก็บรายได้) Written by Super User 196
ประกาศ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ Written by Super User 206
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในสายงานประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ Written by Super User 225
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติจากตาแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ Written by Super User 418
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่อง การใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี พ.ศ. 2561– 2563 (ปรับปรุงฉบับที่ 3) Written by Super User 127