แจ้งหยุดให้บริการเก็บขยะมูลฝอย

แจ้งหยุดให้บริการเก็บขยะมูลฝอย

ระหว่างวันที่ 23-26 พฤศจิกายน  2564