คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

คำสั่งแต่งตั้งให้พนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง