ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

  1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

8.1 การนับถือศาสนา

-  ผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ   100

                             วัด                2    แห่ง                 

                             สำนักสงฆ์       2    แห่ง

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่                     ประมาณเดือน   มกราคม

-  ประเพณีแห่เจ้าพ่อหนองแปน           ประมาณเดือน  มกราคม

-  แห่ช้างสืบสานประเพณีบุญผะเหวด    ประมาณเดือน   เมษายน

-  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน               ประมาณเดือน   พฤษภาคม

-  ประเพณีวันสงกรานต์                    ประมาณเดือน   เมษายน

-  ประเพณีลอยกระทง                     ประมาณเดือน   ตุลาคม  พฤศจิกายน

-  ประเพณีวันเข้าพรรษา  ออกพรรษา    ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

                    ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทำเครื่องจักสานใช้สำหรับในครัวเรือน  วิธีการทอผ้า   

                    ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ 90 % พูดภาษาอิสาน  

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก