ระบบเศรษฐกิจ

  1. ระบบเศรษฐกิจ

6.1 การเกษตร

ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 36.25 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตร          ที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ      36.25       ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพค้าขาย           ร้อยละ       11.46       ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-  อาชีพข้าราชการ พนักงานของรัฐ       ร้อยละ   4.15   ของจำนวนประชากรทั้งหมด

-  อาชีพพนักงาน ลูกจ้างบริษัทเอกชน    ร้อยละ   11.46  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้างทั่วไป     ร้อยละ       20.05      ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  ว่างงาน                ร้อยละ      19.80       ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

6.2 การประมง

                    (ในเขตเทศบาลไม่มีการประมง)  

6.3 การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยประมาณ  ดังนี้

โค       150     ตัว        กระบือ  20   ตัว                 สุกร     55     ตัว

เป็ด     120     ตัว        ไก่        215   ตัว               อื่นๆ    615     ตัว

6.4 การบริการ

โรงแรม                    -        แห่ง

ร้านอาหาร                6        แห่ง

โรงภาพยนตร์           -       แห่ง

สถานีขนส่ง             -       แห่ง (ท่ารอรถ 1  แห่ง)

ร้านเกมส์               1       แห่ง

6.5 การท่องเที่ยว

                    ในเขตเทศบาลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

6.6 อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   16   แห่ง

        6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                   1        แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน                 6        แห่ง

บริษัท                      -        แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า      -        แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด         -        แห่ง     ตลาดสด                            1        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ               36      แห่ง     โรงฆ่าสัตว์                          -        แห่ง

มินิมาร์ท                   2        แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  4  กลุ่ม

  1. กลุ่มทำขนมกระหรี่ปั๊ป หมู่ที่ 2
  2. กลุ่มทำขนมทองม้วน           หมู่ที่ 4
  3. กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 5
  4. กลุ่มทำไส้กรอกสมุนไพร หมู่ที่ 6
  5. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

          7.1  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน/ชุมชน

       ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน / ชุมชน

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านนาแก้ว

หมู่ที่

1

 

 

 

รวม 856  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

425  คน

หญิง

431  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

216  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

2,394  ไร่

 

 

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านนาแก้ว

หมู่ที่

2

 

 

 

รวม 841  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

410 คน

หญิง

431  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

188  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

2,429  ไร่

 

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านนาแก้ว

หมู่ที่

3

 

 

 

รวม 265  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

135 คน

หญิง

130  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

77  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

650  ไร่

 

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านกอก

หมู่ที่

4

 

 

 

รวม 794  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

388 คน

หญิง

406  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

178  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

1,721  ไร่

 

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านกอก

หมู่ที่

5

 

 

 

รวม 662  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

316 คน

หญิง

346  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

176  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

2,080  ไร่

 

หมู่บ้าน / ชุมชน

บ้านกอก

หมู่ที่

6

 

 

 

รวม 548  คน

อปท.

เทศบาลตำบลบ้านกอก

ตำบล

บ้านกอก

อำเภอ

เขื่องใน

จังหวัด

อุบลราชธานี

ชาย

266 คน

หญิง

282  คน

ครัวเรือนทั้งหมด

175  ครัวเรือน

พื้นที่ทั้งหมด

1,983  ไร่

 

 

 

7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร

          (1)  ชุมชนบ้านาแก้ว หมู่ที่ 1 

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

þ ในเขตชลประทาน

 78   ครัวเรือน

  1,170   ไร่

   500  กก./ไร่

 3,500     บาท/ไร่

 3,800     บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  138 ครัวเรือน

  800     ไร่

   350   กก./ไร่

3,500     บาท/ไร่

 2,660     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน  ยางพารา      .

  1    ครัวเรือน

   5       ไร่

    -      กก./ไร่

    -        บาท/ไร่

   -         บาท/ไร่

สวน  กล้วย          .

  1    ครัวเรือน

  1          ไร่

   -       กก./ไร่

   -         บาท/ไร่

  -          บาท/ไร่

สวน  สับปะรด      .

  1    ครัวเรือน

  1          ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   6   ครัวเรือน

   30       ไร่

   3,000  กก./ไร่

   3,600    บาท/ไร่

    5,400  บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

 

(2)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

þ ในเขตชลประทาน

 54   ครัวเรือน

  594   ไร่

    500  กก./ไร่

 3,600     บาท/ไร่

 5,100     บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  134 ครัวเรือน

  1,087     ไร่

   450   กก./ไร่

3,600     บาท/ไร่

 3,600     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

 

 

 

 

 

 

 

 

สวน  ยางพารา      .

  3    ครัวเรือน

   59       ไร่

    60    กก./ไร่

    600     บาท/ไร่

   900     บาท/ไร่

สวน  ฟักเขียว        .

  1    ครัวเรือน

  5          ไร่

   4,000  กก./ไร่

   2,000    บาท/ไร่

  2,400    บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

 

 

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   6   ครัวเรือน

   30       ไร่

   3,000  กก./ไร่

   3,600    บาท/ไร่

    5,400  บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

       

(3)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

þ ในเขตชลประทาน

 59   ครัวเรือน

  499     ไร่

   450  กก./ไร่

 3,400     บาท/ไร่

 4,050     บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  18  ครัวเรือน

  151     ไร่

   350   กก./ไร่

3,400     บาท/ไร่

 3,150     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   8   ครัวเรือน

   25       ไร่

   2,500  กก./ไร่

   3,600    บาท/ไร่

    3,750  บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

(4)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 4

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน

           ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  150 ครัวเรือน

  1,543     ไร่

   350   กก./ไร่

  2,400     บาท/ไร่

 3,150     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

 

 

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่มันสำปะหลัง

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

(5)  ชุมชนบ้านกอก

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน

           ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  132 ครัวเรือน

  1,880     ไร่

   40    กก./ไร่

  3,600     บาท/ไร่

 2,700     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่มันสำปะหลัง

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

       

(6)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 6

ข้อมูลด้านการเกษตร

ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย

(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

þ ในเขตชลประทาน

  20  ครัวเรือน

  840      ไร่

    500  กก./ไร่

   3,600    บาท/ไร่

 5,000     บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  155 ครัวเรือน

  1,010     ไร่

   400   กก./ไร่

  3,600     บาท/ไร่

 2,700     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน  ยางพารา      .

  2    ครัวเรือน

  30        ไร่

60    กก./ไร่

600      บาท/ไร่

900       บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

¨  ไร่อ้อย

       ครัวเรือน

            ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

  4    ครัวเรือน

  33        ไร่

  3,000   กก./ไร่

  3,600     บาท/ไร่

 5,400     บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ

                     .

       ครัวเรือน

             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

 

7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

(1)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

 

ü

 

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 2. ห้วย/ลำธาร

1

 

ü

 

ü

20%

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 3. ฝาย

2

 

ü

 

ü

20 %

¨ 4. สระ

 

 

 

 

 

 

þ 5. คลองชลประทาน

3

 

ü

 

ü

70 %

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

 

 (2)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

 

ü

 

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 2. ห้วย/ลำธาร

1

 

ü

 

ü

33%

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 3. ฝาย

 

 

 

 

 

 

¨ 4. สระ

 

 

 

 

 

 

¨ 5. คลองชลประทาน

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

(3)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

 

ü

 

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 2. ห้วย/ลำธาร

1

 

ü

 

ü

23%

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 3. ฝาย

 

 

 

 

 

 

¨ 4. สระ

 

 

 

 

 

 

þ 5. คลองชลประทาน

2

ü

 

 

ü

20%

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

        (4)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 4

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

ü

 

900 มิลิลิตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 2. ห้วย/ลำธาร

1

ü

 

 

ü

20%

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 3. ฝาย

 

 

 

 

 

 

¨ 4. สระ

 

 

 

 

 

 

¨ 5. คลองชลประทาน

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

        (5)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 5

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

 

ü

 

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 2. ห้วย/ลำธาร

 

 

 

 

 

 

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 3. ฝาย

 

 

 

 

 

 

þ 4. สระ

 

ü

 

 

ü

20 %

¨ 5. คลองชลประทาน

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

       

 

 

 

 

(6)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 6

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำการเกษตร

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ย

ในปีที่ผ่านมา

(มิลลิเมตร) กรณีที่ทราบโปรดระบุ

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

3.1) ปริมาณน้ำฝน

 

ü

 

แหล่งน้ำ

ทางการเกษตร

ลำดับ

ความสำคัญ

ความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร

ตลอดทั้งปี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึงฯ

3.2) แหล่งน้ำธรรมชาติ

¨ 1. แม่น้ำ

 

 

 

 

 

 

¨ 2. ห้วย/ลำธาร

 

 

 

 

 

 

¨ 3. คลอง

 

 

 

 

 

 

¨ 4. หนองน้ำ/บึง

 

 

 

 

 

 

¨ 5. น้ำตก

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

3.3) แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

¨ 1. แก้มลิง

 

 

 

 

 

 

¨ 2. อ่างเก็บน้ำ

 

 

 

 

 

 

þ 3. ฝาย

 

ü

 

 

ü

20 %

¨ 4. สระ

 

 

 

 

 

 

¨ 5. คลองชลประทาน

 

 

 

 

 

 

¨ 6. อื่นๆ(โปรดระบุ)

6.1)                .

6.2)                .

6.3)                .

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

(1)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2)                               .

4.6.3)                               .

 

 

 

ü

 

 

ü

 

80 %

 

(2)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 2 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2)                               .

4.6.3)                               .

 

 

ü

 

 

ü

 

 

80 %

 

 

 

 

(3)  ชุมชนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 3 

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2)                               .

4.6.3)                               .

 

 

ü

 

 

ü

 

 

90 %

                   

(4)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 4

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2)                               .

4.6.3)                               .

 

 

ü

 

 

ü

 

 

90 %

                   

 

 

 

 

(5)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 5

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2)  บ่อน้ำ , บ่อบาดาลในครัวเรือน  .

4.6.3)                               .

 

 

ü

ü

 

 

ü

ü

 

 

90 %

90 %

 

(6)  ชุมชนบ้านกอก หมู่ที่ 6

ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค)

แหล่งน้ำ

ไม่มี

มี

ทั่วถึงหรือไม่

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทั่วถึง

ไม่ทั่วถึง

ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง

4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.2 บ่อน้ำตื้นสาธารณะ

ü

 

 

 

 

 

4.3 ประปาหมู่บ้าน (ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

ü

 

 

 

 

 

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)

ü

 

 

 

 

 

4.5 แหล่งน้ำธรรมชาติ

ü

 

 

 

 

 

4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ)

4.6.1)  ประปาหมู่บ้านเทศบาล หมู่ 4  .

4.6.2                              .

4.6.3)                               .

 

 

ü

 

 

 

ü

 

 

 

90 %