ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกอก หมู่ที่ 4 -ถนนบ้านนาแก้ว หมู่ที่1

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกอก หมู่ที่ 4 -ถนนบ้านนาแก้ว หมู่ที่ 1 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์