การศึกษา

การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15–60 ปีเต็ม ร้อยละ 99 อ่าน  เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6–14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี               ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ 99 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้การแก้ปัญหาของเทศบาล            ได้จัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ในกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน

 

 

 

                    การศึกษาข้อมูล ณ ปัจจุบัน 

สังกัด

สพฐ.

เทศบาล

ตำบลบ้านกอก

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านกอก 

           - จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนผู้ดูแลเด็ก

           - จำนวนนักเรียน

2. โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่เทศบาล

    2.1  โรงเรียนบ้านกอก

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

    2.1  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์

          ระดับก่อนประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

          ระดับประถมศึกษา

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน

          ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

          -  จำนวนครู 

          -  จำนวนห้องเรียน

          -  จำนวนนักเรียน 

 

 

 

 

2  แห่ง

 

 

2   คน

 2   ห้อง

      18   คน

 

8   คน

 6   ห้อง

      73   คน

 

4   คน

 3   ห้อง

      39  คน

 

 

2   คน

 2   ห้อง

      44   คน

 

7   คน

 6   ห้อง

      90   คน

 

5   คน

  3   ห้อง

32  คน

  2  แห่ง

3  คน

1  คน

      100  คน