เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร จากบ้าน นายสมศักดิ์ บุตรน้ำเพชร - ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกอก 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวจราจร จากบ้าน นายสมศักดิ์  บุตรน้ำเพชร - ถนนแจ้งสนิท หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)