ด้านการเมือง/การปกครอง

ด้านการเมือง/การปกครอง      

เทศบาลได้จัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด 6 ชุมชน แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของชุมชน 10 คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล ประชาชนให้ความร่วมมือ           ด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี เช่น การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ในปี พ.ศ. 2557 ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.78 จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78 โดยเทศบาลแบ่งเขตการปกครอง  ดังนี้

  เขตการปกครอง

                   อาณาเขตของเทศบาลตำบลบ้านกอก

                   ทิศเหนือ                             ติดต่อกับตำบลโนนรัง

                   ทิศใต้                                ติดต่อกับตำบลบ้านไทย

                   ทิศตะวันออก                       ติดต่อกับตำบลยางขี้นก

                   ทิศตะวันตก                         ติดต่อกับตำบลกลางใหญ่

เทศบาลแบ่งเขตการปกครองดังนี้ 

                     เทศบาลตำบลบ้านกอก  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  

จำนวน  6  หมู่บ้านดังนี้

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

หมายเหตุ

1

บ้านนาแก้ว

นายสุดใจ  ทองบ่อ

ผู้ใหญ่บ้าน

2

บ้านนาแก้ว

นายสุวิช  มะณี

ผู้ใหญ่บ้าน

3

บ้านนาแก้ว

นายมณเฑียร  โกศล

ผู้ใหญ่บ้าน

4

บ้านกอก

นายวิฑูรย์  ทองอุ่น

ผู้ใหญ่บ้าน

5

บ้านกอก

นายสมหมาย  บุญโกศล

ผู้ใหญ่บ้าน

6

บ้านกอก

นายปรีชา  ทองศรี

กำนัน

 

 การเลือกตั้ง

                    เดิมเทศบาลได้แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก  ทั้งเขตเทศบาลเป็น 1 เขตเลือกตั้ง  สมาชิกสภาออกเป็น  2 เขต ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1  ประกอบไปด้วย  ชุมชน    

เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบไปด้วย  ชุมชน

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านกอก ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและประชาชนในเขตเทศบาลยังมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การช่วยเหลืองานเทศบาล เสนอแนะในกิจกรรมของเทศบาลในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การประชุมประชาคมในการจัดแผนพัฒนาเทศบาลประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน ฯลฯ 

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2557) 

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี          3,091     คน

                   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล     3,091     คน

                   จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. 2553)

-  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  3,091 คน  คิดเป็นร้อยละ 80.78 

                   -  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล  2,497 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 3,091 คน คิดเป็นร้อยละ 80.78

ปัจจุบันนายกเทศมนตรีและสมาชิกมาจากคำสั่ง คสช. และปัจจุบันยังไม่มีการเลือกตั้ง