รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก 

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านกอก  มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งที่ว่าง  ตามแผนอัตรากำลัง  3 ปี ประจำปีงบประมาณ  2561 – 2563  เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านกอก   

อาศัยอำนาจตามความในข้อ  18  และข้อ  19  แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  2  กรกฎาคม  ๒๕๔๗  และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดอุบลราชธานี  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  3)  ลงวันที่  14  สิงหาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านกอก  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่งที่รับสมัคร  และรายละเอียดการจ้าง

1 พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  จำนวน  1  อัตรา

            ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี        จำนวน  1  อัตรา

2 พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  อัตรา

             ตำแหน่ง  พนักงานดับเพลิง                              จำนวน  1  อัตรา